Primjenjivost i opseg Općih prodajnih uvjeta:

Svaka prodaja robe ili pružanje usluga od strane MATINS d.o.o., kao i svi dogovori koji se tiču ugovaranja radova, podliježu ovim uvjetima ugovora. Sklapanjem ugovora klijent prihvaća isključivu primjenu MATINS d.o.o. uvjeta ugovora, isključujući sve druge odredbe i uvjete. Nikakva odstupanja od ovih uvjeta nisu dopuštena, osim uz prethodni izričiti i pismeni dogovor. Klijent prihvaća bilo koje i svake eventualne izmjene te se svakim nalogom obvezuje pridržavati uvjeta ugovora koji su primjenjivi u trenutku sklapanja ili produljenja ugovora u skladu s uvjetima objavljenim od strane MATINS d.o.o. na svojoj web stranici. Bilo kakve promjene ili poništenje jedne ili više odredbi, bilo u cijelosti ili djelomično, ni na koji način neće dovesti do ništavnosti ili odricanja od preostalih drugih klauzula i uvjeta.

Sklapanje ugovora:

Naše ponude cijena nisu obvezujuće. Cijene vrijede samo za razdoblje od 15 dana, osim ako nije drugačije dogovoreno u pisanom obliku. Ugovor se potvrđuje tek pisanim prihvaćanjem narudžbe od strane MATINS d.o.o.

Uvjeti dostave:

Naši uvjeti isporuke samo su okvirni i neobvezujući. MATINS d.o.o. ne snosi odgovornost za kašnjenja. Ni pod kojim okolnostima kašnjenje se neće smatrati valjanim razlogom za traženje obeštećenja ili otkazivanje narudžbe.

Cijena i uvjeti plaćanja:

Porezi i troškovi dostave i prijevoza nisu uključeni u naše ponude cijena, osim ako je drugačije dogovoreno. Fakture se plaćaju u gotovini na transakcijski račun tvrtke (RBA – Raiffeisenbank Hrvatska, IBAN: HR13 2484008 1103647685, SWIFT: RZBHHR2X). U slučaju nesukladnih uvjeta plaćanja, na njih se nikada kasnije ne može pozvati kao stečeno pravo. Sve bankovne troškove snosi klijent. MATINS d.o.o. se obvezuje na isporuku tek nakon plaćanja računa. U slučaju nepodnošenja pisanog prigovora u roku od 8 dana od slanja računa ili zahtjeva za plaćanje, smatrat će se da je faktura u pitanju prihvaćena bez prigovora. Izvlačenje i/ili prihvaćanje mjenica ili drugih prenosivih instrumenata ne podrazumijeva novaciju duga niti predstavlja odstupanje od sadašnjih prodajnih uvjeta. U slučaju da bonitet klijenta postane nepovoljan, MATINS d.o.o. zadržava pravo, čak i nakon djelomičnog izvršenja ugovora, od klijenta zahtijevati jamstva za uredno ispunjavanje preuzetih obveza. U nedostatku takvih jamstava, MATINS d.o.o ima pravo otkazati bilo cijelu narudžbu ili njen dio. MATINS d.o.o ima pravo obustaviti radove i/ili isporuke čim postoji rizik od kašnjenja u plaćanju od strane naručitelja ili kada nepodmireno zaduženje nije podmireno na datum dospijeća. Obustava radova i/ili isporuke bit će valjana bez ikakvog utjecaja na obvezu klijenta da plati dugovani iznos glavnice, kamata i nastalih troškova.

Prijevoz:

Isporuka robe se vrši iz skladišta MATINS d.o.o Njihov prijevoz se obavlja po nalogu i za račun naručitelja. Putem pružanja usluge MATINS d.o.o. može dostaviti robu u prostorije klijenta. Ova se korist nikada ne smije smatrati stečenim pravom u odnosu na druge transakcije. Roba se u svakom trenutku prevozi na rizik klijenta, čak i kada transport obavlja MATINS d.o.o. Kada prijevoznik preuzme robu, MATINS d.o.o. mora imati punomoć za potpisivanje tovarnog lista u ime naručitelja kao pošiljatelja robe.

Pritužbe:

Pritužbe se ne prihvaćaju osim ako su priopćene MATINS d.o.o. preporučenim pismom, i to u roku od 8 dana od dana isporuke robe ili izvođenja radova u pitanju. Naručitelj je dužan pregledati robu odnosno izvedene radove odmah po isporuci.

Jamstvo i oslobađanje od odgovornosti:

Pretpostavlja se da je naručitelj u potpunosti upoznat s materijalima, predmetom, radovima za izvođenje i njihovim specifičnim svojstvima i karakteristikama prije nego što je zatražio narudžbu. Naručitelj preuzima svu odgovornost u vezi s primjenom ili korištenjem materijala ili radova koje naručuje. Jamstvo na patentne nedostatke ostaje ograničeno na rok od 8 dana.

Jamstvo na latentne nedostatke uvijek ostaje ograničeno na rok od 1 godine nakon isporuke ili izvođenja radova. U svakom slučaju, potrebna je registrirana obavijest o bilo kakvom nedostatku u roku od 8 dana nakon što je primijećen, uz kaznu odgode potraživanja. Bez obzira na gore navedena izuzeća od odgovornosti, jamstvo ostaje ograničeno na zamjenu nesukladne ili manjkave robe, bilo u obliku djelomičnog ili potpunog povrata cijene robe u pitanju ili ponovnog izvođenja radova u naravi ili njihovih troškova, što će odlučiti MATINS d.o.o. Svi drugi troškovi i naknade za izravnu ili neizravnu štetu bit će isključeni.

Plaćanje:

U slučaju kašnjenja u plaćanju, fakturirani iznos će se, ispravno i de jure te bez ikakve obavijesti o neplaćanju, povećati za fiksnu kompenzacijsku naknadu od 10%, s minimalno 50 €, kao i za primjenjive kamate temeljem Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi na snazi od 1.1.2023. (NN 144/12, 81/13, 112/13, 71/15, 78/15, 114/22). Istovremeno, klijent je dužan platiti troškove naplate, sudske troškove i odvjetničke pristojbe. MATINS d.o.o. ima pravo raspodijeliti plaćanja na nepodmireni dug po vlastitom izboru. Neplaćanje na datum dospijeća jedne pojedinačne fakture s pravom i de jure će dovesti do toga da se dugovanje svih ostalih faktura, čak i ako još nisu dospjele, može odmah potraživati.

Raskidanje ugovora:

U slučaju da se klijent ne pridržava svojih obveza, MATINS d.o.o. ima pravo, prema vlastitom nahođenju, raskinuti ugovor s pravom i de jure te bez potrebe za prethodnom obavijesti o neispunjenju obveza, i to putem obavijesti u tome putem običnog pisma klijentu. Klijent postaje obveznik fiksne kompenzacijske naknade u iznosu od 30% cijene raskinute transakcije, time ne dovodeći u pitanje naknadno pravo MATINS d.o.o. na traženje veće naknade za svaki dodatni potkrijepljeni gubitak i/ili štetu.

Zadržavanje vlasništva:

Bez obzira na rizik za robu, koji se prenosi na klijenta nakon njenog napuštanja MATINS d.o.o. skladišta, vlasništvo nad materijalnim posjedom isporučene robe ili robe koja se isporučuje zadržava i ostaje kod MATINS d.o.o., i to do potpunog podmirenja cijene i popratnih obveza. Ova će klauzula također ostati na snazi nakon što je roba prošla transformaciju ili je ugrađena u nešto drugo u prostorijama klijenta.

Sporovi:

Na sadašnje uvjete primjenjivat će se isključivo Hrvatski zakon. U slučaju nesporazuma, sudovi koji su nadležni unutar sudskog okruga u kojem je MATINS d.o.o. održava svoje registrirane urede imat će nadležnost za rješavanje sporova.